Yangin Söndürme

Yangın tüpü kullanmaya başlamadan önce :

  • Kesinlikle telaşlanmayın
  • Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basın
  • İtfaiyeye telefon edin
  • Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildirin
  •  Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildirin
  • Yangını çevrenizdekilere duyurun
  • İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanın
  • Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın
  • Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın
  • Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olun

 

Yangın söndürmenin belli başlı yöntemleri vardır.

Eğer bir binanın yanmakta olduğunu görürseniz derhal itfaiyeye haber veriniz. Mumkun olduğu kadar telefondan yararla­nınız. Bazı yerlerde mevcut olan yangın ha­ber verme kutusunu kullanınızYanan binanın bütün pencere ve kapılarını kapatınız. Yanmakta olan eşya küçük çapta şeylerse derhal dışarı atınız. Yangın başladıktan sonra geçen ilk beş daki­kalık süre içinde alman önlemlerin değeri, bundan sonraki 5 saatlik zamana oranla çok daha fazladır. Bu 5 dakikada bilerek ve so­ğukkanlılıkla yapılan müdahaleler yangının yayılmasına engel olabilir.

Eğer su ile söndürmeye teşebbüs ediliyorsa, suyu, alevlerin üzerine serpmekten ziyade yanan cismin üzerine dökmek doğrudur. Bu sırada civardaki eşyalar da uzaklaştırılmalı­dır. Bundan başka, su ile yangın söndürürken çok dikkatli bulunmak gerekir. Elektrik akı­mı ve gaz, benzin gibi yanıcı sıvı maddeler­den kaynaklanan yangınlarda hiçbir zaman su kullanılmamalıdır. Çünkü su, elektrik akımını iletir ve yangının genişlemesine ne­den olur. Gaz ve benzin yangınlarında ise su vasıtasıyla yayılan bu cisimler, ateşin her tarafı sarmasına yol açarlar.

Su kullanılmayacak durumlarda, elektrik motoru veya elektrikli aygıtların doğurduğu yangınlarda, ateşi boğmaya çalışınız. O an­da elinize geçen halı, kılım gibi bir eşyayı, parlayan cismin üzerine birdenbire örtünüz. Bu şekilde, yanan eşyanın hava ile ilişiği ke­silir, oksijensiz kalır ve söner. Kum, toprak gibi söndürücü maddeler de bu hususta çok faydalıdırlar. Kimyasal metotlarla yangın söndürülmesi, oksijen kesilmesi esasına da­yanır. Çeşitli tipte yangın sündürücü aygıt­lar bulunmakla beraber hemen hepsi de ay­nı esaslar dahilinde iş görür. Aygıtın hangi tip yangınlarda ve ne şekilde kullanılacağına dair açıklama vardır.

Modern mobilyalar genellikle sentetik mal­zemeden yapılırlar ve bunlar da yanarken zehirli dumanlar salabilirler. Onun için so­lunum araçlarıyla donatılmış ve bunlarla uygulama yapmış değilseniz, yanan bir bi­naya hiçbir zaman girmeyiniz. Eğer herhan­gi bir sebeple, dumanla dolu bir odaya gir­mek zorunda kalırsanız kendinizi tehlikeye atmadığınızdan emin olunuz ve aşağıda an­latılan yöntemi uygulayınız.